Select Page

ผลงานวิชาการ

หนังสือ


ศศิภา บูรณพันธฤกษ์ , กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์
กุมภาพันธ์ 2560
การพันผ้ายืดสำหรับกายภาพบำบัด
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 1
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ ดร ไพลวรรณ สัทธานนท์
2559, 2561
กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
2559
เครื่องมือวัดสัญญาณทางสรีรวิทยาของหัวใจ: คู่มือการสร้างสำหรับนักวิจัย
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นพพล ประโมทยกุล
2556
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง Physical Therapy in spinal cord injury
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพมหานคร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชวนพิศ บุญเกิด , นพวรรณ จารุสุสินธ์
2555
การดัด-การดึงข้อต่อระยางค์เพื่อการบำบัด
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพมหานคร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พินัยลัค ตันติลีปิกร , นพพล ประโมทยกุล
2554
การฝึกการเคลื่อนย้ายและการเดินสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพมหานคร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์


ชื่อผลงาน: เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สายบันทึกในคลาวด์
ผู้พัฒนา: เกษรา รักษ์พงษ์สิริ , พรชัย รักษ์พงษ์สิริ , จีรศักดิ์ โพธิ์ธรรม.
ปีที่แล้วเสร็จ: 2558
วันที่แล้วเสร็จ: เมษายน
อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 13705. 3 กุมภาพันธ์ 2561.
ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทสิ่งประดิษฐ์ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2556
ชื่อผลงาน: ไม้เท้าสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน
ผู้พัฒนา: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ , รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์ , กภ.วรรณนิภัทศ บัวเทศ , ดร.นิติพันธุ์ ศรีบุญเรืองฤทธิ์
วันที่แล้วเสร็จ: 30 Apr 2556