Select Page

ผลงานวิชาการ

หนังสือ


ชวนพิศ บุญเกิด , นพวรรณ จารุสุสินธ์
2555
การดัด-การดึงข้อต่อระยางค์เพื่อการบำบัด
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพมหานคร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์


ชื่อผลงาน: ไม้เท้าสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน
ผู้พัฒนา: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ , รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์ , กภ.วรรณนิภัทศ บัวเทศ , ดร.นิติพันธุ์ ศรีบุญเรืองฤทธิ์
วันที่แล้วเสร็จ: 30 Apr 2556