Select Page
โครงการไหว้ครู

โครงการไหว้ครู

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 9255 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพ...
โครงการวันมหิดล

โครงการวันมหิดล

ฝ่ายการนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการวันมหิดล ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 9255 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ เทศบาลท่าโขลง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้บริการในการประเมินภาวะสุขภาพ ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน...