คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.สุพัชริน เขมรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

อ.ดร.ปฤณภัก มหาทรัพย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ เปี่ยมงาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อ.ไกรยศ สุดสะอาด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไข่มุกด์ ช่างศรี

หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ผศ.ดร.ปิยาภา แก้วอุทาน

หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด

ศ.พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

อาจารย์กนกนันทร์ สุเชาอินทร์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์