ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมเสนอชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมเสนอชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 1) สายอาจารย์ สายเจ้าหน้าที่  ณ ห้องประชุม 963 ชั้น 9 2)...

ขอแสดงความยินดีกับนายอดิเทพ หาญสกล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์ ในความดูแลของ รศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ขอแสดงความยินดีกับนายอดิเทพ หาญสกล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์ ในความดูแลของ รศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ในโอกาสได้รับรางวัล “2nd Prize Best Poster Award” จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ FIMSA 2018 ชื่อผลงานคือ “Diverse...