ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2560

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ [gview...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ [gview...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 8/2559

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชารังสีเทคนิค และภาควิชากายภาพบำบัด ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว...