ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทาม

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทาม ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย 248 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย โครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย มี 2 แบบค่ะ แบบที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัย แบบที่ 2 สมัครทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์และตีพิมพ์ร่วมกัน มีทุนสนับสนุนแบบ 2 จำนวน 2 ทุน ติดตามที่...

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมเสนอชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมเสนอชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 1) สายอาจารย์ สายเจ้าหน้าที่  ณ ห้องประชุม 963 ชั้น 9 2)...

ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงวันที่  23  มีนาคม  2561  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งคณะกรรมการฯ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาการกีฬา) สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 4 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561...