ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงวันที่  23  มีนาคม  2561  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งคณะกรรมการฯ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาการกีฬา) สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 4 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 (ครั้งที่ 3)

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงวันที่  12  มีนาคม  2561  เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  ตำแหน่ง  อาจารย์  สังกัด  ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ครั้งที่ 7/2561 (ครั้งที่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงวันที่  23  มีนาคม  2561  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  ตำแหน่ง  อาจารย์  สังกัด คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ครั้งที่ 4/2561  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  23  มีนาคม ...

ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ ครั้งที่...