ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ครั้งที่ 2/2560

ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ครั้งที่ 2/2560 Download (PDF,...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 Download (PDF,...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ครั้งที่ 2/2560

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2560...

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ด้านอณูชีววิทยาและปรสิตวิทยา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ด้านอณูชีววิทยาและปรสิตวิทยา สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Download (PDF,...

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์) Download (PDF,...