ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561