ขอแสดงความยินดีกับนายอดิเทพ หาญสกล
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์
ในความดูแลของ รศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ในโอกาสได้รับรางวัล “2nd Prize Best Poster Award” จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ FIMSA 2018 ชื่อผลงานคือ “Diverse phagocytosis and proliferation rate by macrophages of C. Neoformans and C.GATT II clinical isolates Thailand and the modulation of host immune response”