ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ครั้งที่ 1/2561

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ครั้งที่ 1/2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 นั้น...