ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะสหเวชศาสตร์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้