ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ครั้งที่ 1/2561
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร ดังนั้น คณะสหเวชศาสตร์ จึงขอประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ครั้งที่ 1/2561 ดังนี้