ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดังนี้