ประกาศคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2561  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  ตำแหน่ง  อาจารย์  สังกัด
คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ครั้งที่ 7/2561 แล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง  อาจารย์  ดังนี้