เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้