ด้วย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกที่นี่