ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงวันที่  23  มีนาคม  2561  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยการทดสอบสอน และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 959 ชั้น 9 คณะสหเวชศาสตร์ แล้วนั้น

บัดนี้  คณะสหเวชศาสตร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการคัดเลือก ดังนี้

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด