ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงวันที่  23  มีนาคม  2561  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  ตำแหน่ง  อาจารย์  สังกัด
คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ครั้งที่ 4/2561  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  23  มีนาคม  2561  ถึงวันที่  20  เมษายน  2561  นั้น

บัดนี้  การรับสมัครฯ  ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง  อาจารย์  ดังไฟล์แนบ

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด