ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์(ภาควิชารังสีเทคนิค) คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 (ครั้งที่ 3)

ตามที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561 ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 ครั้งที่ 2 นั้น

เนื่องจาก ขณะนี้ได้ครบกำหนดวันปิดรับสมัครแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก    จึงเห็นควรขยายเวลารับสมัครต่อไปอีก โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดคลิ๊ก