ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ดังไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ