ตาม ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 9/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยการทดสอบสอน และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 959 ชั้น 9 คณะสหเวชศาสตร์ แล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ดังไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ