ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, การฝึกสอนกีฬา, การจัดการการกีฬา) สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

เปิดรับสมัคร-อ.วิทย์กีฬา-2-อัตรา-1-2561