ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ครั้งที่ 2/2560

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/09/ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้-ประเภทชั่วคราว-ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ครั้งที่-2-2560.pdf”]