ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2560
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานรายได้ ประเภทขั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตามไฟล์แนบ

Download (PDF, 328KB)