ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2560
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานรายได้ ประเภทขั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตามไฟล์แนบ

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/09/ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.pdf”]