คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ด้านอณูชีววิทยาและปรสิตวิทยา สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Download (PDF, 1.21MB)