ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ครั้งที่ 2/2560

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/07/รับสมัคร-ปวส.-ปี-2560.pdf”]