ตาม ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลกัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2560
บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ดังต่อไปนี้

 

Download (PDF, 284KB)