ตาม ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลกัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2560
บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ดังต่อไปนี้

 

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/07/ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย-สายวิชาการ-ตำแหน่ง-อาจารย์-คณะสหเวชศาสตร์-ครั้งที่-2-2560.pdf”]