ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสหเวศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/04/25-04-2017.pdf” profile=”3″ height=”720px” width=”100%” save=”1″]