ตามที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2560 บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกตามเอกสารนี้