คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้