ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชารังสีเทคนิค และภาควิชากายภาพบำบัด ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้

ภาควิชารังสีเทคนิค

Download (PDF, 336KB)

ภาควิชากายภาพบำบัด

Download (PDF, 336KB)