ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชารังสีเทคนิค และภาควิชากายภาพบำบัด ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้

ภาควิชารังสีเทคนิค

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/01/08-2559-01.pdf” profile=”3″ height=”720px” width=”100%” save=”1″ cache=”0″]

ภาควิชากายภาพบำบัด

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/01/08-2559-02.pdf” profile=”3″ height=”720px” width=”100%” save=”1″ cache=”0″]