สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

เป็นหลักสูตรที่มีองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ระหว่างวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ภายใต้คณะสหเวชศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และการวิจัยที่ทันต่อสภาวการณ์การปรับตัวของวิทยาการทางการแพทย์ทั่วโลก

โดยโครงการจัดตั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นหลักสูตรที่เตรียมนักศึกษาให้เป็นผู้นำทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ การทำงานเชิงวิชาการและงานทางด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองปัญหาทางการแพทย์และประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่างๆ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการทำงานร่วมกัน ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัย ทำให้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ และการผลิตผลงานวิจัยที่ได้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางคลินิกอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ

ปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2561

Bachelor of Biomedical Engineering Thammasat University

Overview

Biomedical Engineering is interdisciplinary programme focusing on the application of engineering and technology to the solution of problems in medicine and biology. The B.Eng. in Biomedical Engineering is organized by the faculty of Allied Health Sciences collaboration with faculty of Engineering of Thammasat University. Students will be trained in core biomedical engineering with a comprehensive view of diagnostic and therapeutic techniques plus an emphasis on design and development of medical equipment, connected health system and IT solution in the Healthcare Industries.

Degree: Bachelor of Engineering
Application: 2017
Course start: winter semesters only
Course duration: 8 semesters (4 years)
Study options: full-time only
More information will be available in 2017

Contact
Department of Biomedical Engineering
Faculty of Allied Health Sciences
Thammasat University
99 Moo 18 Phaholyothin Road
Prathumthani 12120
Thailand
E-mail: hiranya.s@allied.tu.ac.th