ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ปีการศึกษา 2561

การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ปีการศึกษา 2561 ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต...