โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืดสำหรับภาวะ
ปวดเข่า วันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย.2555 ณ ศูนย์กายภาพบำบัด ธาราบำบัด 
โดยอาจารย์ ณัฏฐพร ประดิษฐพจน์ และ อาจารย์พรรษา อมรมงคล

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 ต่อ 7251 โทรสาร 0-2516-5379