English Version
หน่วยงานภายใน
ประเมินการสอนออนไลน์
สำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยอื่น
สถิติการเข้าชม

จำนวนครั้งที่คลิ๊กหน้านี้

ผู้เข้าชมวันนี้

ผู้เข้าชม เมื่อวานนี้

รวมทั้งหมด

เริ่มนับเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2554
 
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลาปัจจุบัน: 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญนักกายภาพบาบัดทางการกีฬา และนักกายภาพบาบัดที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 396 ครั้ง
ประกาศการรับสมัครหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ รุ่นที่3 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 126 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (โครงการพิเศษ)คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 209 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 จากเดิม วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เปลี่ยนเป็น วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตรงกับวันลงประชามติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 457 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (โครงการพิเศษ)คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 266 ครั้ง
ข่าวทุนการศึกษา
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 85 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กรอ.ม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรายใหม่สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และประเภทต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาที่กู้ยืมในปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 26 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะขอยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทต่อเนื่องและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 3 (กยศ.)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 25 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนบริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 100 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา(ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 204 ครั้ง
 
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 อาจารย์ ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 30 ครั้ง
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ครั้งที่ 6/2559 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 48 ครั้ง
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 4/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 94 ครั้ง
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 33 ครั้ง
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 127 ครั้ง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการบัณฑิตศึกษาจิตอาสาเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 180 ครั้ง
ศ. พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา ผศ. ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Osaka University Hospital ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 249 ครั้ง
ศ. พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา ผศ. ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือด้านวิจัยและบริการห้องปฏิบัติการ ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 222 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพในงานเทศกาล สงกรานต์ ณ เทศบาลนครรังสิต วันที่ 12 เมษายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 172 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แก่พนักงานบริษัท Nutrichems ในวันที่ 31 มีนาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 173 ครั้ง
คณบดี
วิดีทัศน์ล่าสุด
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต(กายภาพบำบัด)
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชีวเวชศาสตร์)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ชีวเวชศาสตร์)
Master of Science Program in Biomedical Sciences
Doctor of Phylosophy Program in Biomedical Sciences
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(กายภาพบำบัด)
เกี่ยวกับคณะ
โครงการพิเศษ

บทความสำหรับประชาชน
โลกปัจจุบันกับนิติวิิทยาศาสตร์
อ่านบทความ
นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อความเป็นธรรมในสังคม
อ่านบทความ
การใช้ BMI และเส้นรอบวงเอว ในการประเมินภาวะ Metabolic Syndrome ภาคสนาม
อ่านบทความ
บทความสำหรับนักเรียนนักศึกษา
มาลาเรีย กำลังจะหมดไปหรือมาใหม่พร้อม AEC
อ่านบทความ
ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน(ACUTE PANCREATITIS)
อ่านบทความ
บทความสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
การแก้ไขปัญหาโรคข้อไหล่ติด (Adhesive capsulitis)
อ่านบทความ

Diabetic ketoacidosis 2012
อ่านบทความ